Donatii

Banca Transilvania
 Titular cont:Radu Alina Mirabela
 Cont RON:RO80BTRLRONCRT0201464501
 Cont EURO:RO30BTRLEURCRT0201464501


Baza legala pentru donatii


Sursa: http://razadesoarestefi.blogspot.com/p/baza-legala-pt-donatii.html


Cod Fiscal:
Art. 21.
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 0/00 din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Legea 32/1994 privind sponsorizarea:

Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific – cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentica în care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Art. 4. – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara în România sau urmeaza sa desfasoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de întretinere, restaurare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizati, în conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul în România, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin în domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

Art. 8.
(2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectueaza acte de mecenat în conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.
(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.
(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului român, conform legislatiei în vigoare un impozit pentru un venit realizat în România si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, în aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Art. 9. – (1) Sumele primite din sponsorizarea sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Norme metodologice:
49.1. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau care acorda burse private, pe baza de contract, in conditiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca aceste cheltuieli insumate indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.